Τρίτη, 28 Απριλίου 2009

ΕΠ. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Πρόστιμο 6,9 εκατ. ευρώ στην Unilever Hellas

Πρόστιμο συνολικής αξίας 6,9 εκατ. ευρώ επέβαλε στην Unilever Hellas η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στην πρώτη της απόφαση σχετικά με τον κλάδο των απορρυπαντικών.
Η σχετική ανακοίνωση της επιτροπής έχει ως εξής:
"Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας της για τη διερεύνηση πιθανών παραβάσεων του ν. 703/77, όπως ισχύει, στον κλάδο των απορρυπαντικών και αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης, την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, τις απόψεις που εξέφρασαν προφορικώς και εγγράφως τα ενδιαφερόμενα μέρη στα υπομνήματά τους, καθώς και τα όσα κατέθεσαν οι μάρτυρες που εξετάστηκαν κατά την ακροαματική διαδικασία, με την από 27 Μαρτίου 2009 με αριθ. 441/V/2009 ομόφωνη απόφασή της, διαπίστωσε την ύπαρξη αντιανταγωνιστικών συμπράξεων (ύπαρξη ρήτρας απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών) κατά παράβαση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, σε συμβάσεις της εταιρείας "UNILEVER HELLAS Α.Ε.Β.Ε." με οκτώ (8) αλυσίδες σούπερ μάρκετ κατά την χρονική περίοδο 2000-2002 και για τον λόγο αυτόν:

Α. Επιβάλλει στην εταιρεία "UNILEVER HELLAS A.E.B.E.", που διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στην υιοθέτηση και εφαρμογή του όρου της απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών, συνολικό πρόστιμο έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (6.946.688,15), για τη συμμετοχή της σε κάθετες συμπράξεις που εμπεριέχουν τον όρο απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ "ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε.", "ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.", "ΟΡΑ", "METRO AEBE", "MAKRO C&C", "ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.", "Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε." και ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ μέλη της "ΚΥΨΕΛΗ Α.Ε.", τα έτη 2000, 2001 και 2002.

Β. Επιβάλλει πρόστιμο στις κάτωθι αλυσίδες σούπερ μάρκετ
για τη δική τους συμμετοχή στις κάθετες συμπράξεις που εμπεριέχουν όρο απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών, με την εταιρεία "UNILEVER HELLAS A.E.B.E.", ως εξής: i) Στην εταιρεία "ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε.", συνολικό πρόστιμο ύψους εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ενός ευρώ και ενενήντα λεπτά (129.761, 97) για τα έτη 2001 και 2002. ii) Στην εταιρεία "ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε." πρόστιμο ύψους διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τριών ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (222.443,22) για το έτος 2000. iii) Στην εταιρεία "MAKRO C&C" πρόστιμο ύψους εκατόν ογδόντα έξη χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (186.696,65) για το έτος 2000. iv) Στην εταιρεία "ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.", πρόστιμο ύψους διακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι ένα ευρώ και είκοσι λεπτών (218.221,20) για το έτος 2000. v) Στην εταιρεία "Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε." πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο ευρώ (150.762,00) για το έτος 2000.

Γ. Αντίθετα, εκτός της εταιρείας "ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε." δεν επιβάλλει πρόστιμο στα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ, μέλη της "ΚΥΨΕΛΗ Α.Ε." διότι έκρινε ότι η οικονομική τους επιφάνεια και η έκταση του δικτύου τους δεν τους παρείχαν επαρκή μέσα αντίστασης στους όρους που υπαγόρευε η εταιρεία "UNILEVER HELLAS A.E.B.E." στις κάθετες με αυτούς συμφωνίες τα έτη 2001 και 2002.

Δ. Επίσης δεν προβλέφθηκε πρόστιμο σε βάρος του σούπερ μάρκετ "ΟΡΑ", δεδομένης της παύσης λειτουργίας τους.

Ε. Υποχρεώνει όλες τις ως άνω αναφερόμενες και εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, να παραλείπουν την διαπιστωθείσα παράβαση στο μέλλον και απειλούνται με χρηματική ποινή ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00) για κάθε ημέρα, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους.

Σημειώνεται, ότι η απαγόρευση των παράλληλων εισαγωγών είναι νομολογιακά αποδεκτό ότι αποτελεί μια από τις σοβαρότερες παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού και θεωρείται -μαζί με τα καρτέλ- η πιο επαχθής αντιανταγωνιστική πρακτική, στον βαθμό που συμβάλλει στην εδραίωση μιας γεωγραφικής κατανομής της κοινοτικής αγοράς, αποβλέποντας στην στεγανοποίηση των εθνικών αγορών, γεγονός που εμποδίζει την ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και της ευρύτερης ανάπτυξης του διακοινοτικού εμπορίου προς όφελος του καταναλωτή, εξαλείφοντας ή περιορίζοντας τον ανταγωνισμό στις τιμές.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου