Σάββατο, 23 Μαΐου 2009

Το Δημόσιο θα μπορεί να ενοικιάζει υπαλλήλους

Προοπτικές απασχόλησης «ενοικιαζόμενων» εργαζομένων στον δημόσιο τομέα και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης δημιουργεί η Κοινοτική Οδηγία 2008/104ΕΚ, την οποία τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. καλούνται να ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο το αργότερο έως την 5η Δεκεμβρίου του 2011. Η σχετική Οδηγία, αφενός διευρύνει το πεδίο δραστηριοποίησης για τις εταιρείες τοποθέτησης προσωπικού, αφετέρου βασίζεται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης προσωρινών -«ενοικιαζόμενων»- και μόνιμων υπαλλήλων. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη-μέλη
καλούνται να αιτιολογήσουν τους όποιους περιορισμούς εφαρμόζουν στη δραστηριότητα των εταιρειών «ενοικιαζόμενων» εργαζομένων καλώντας τα να «πείσουν» τις κοινοτικές αρχές με επιχειρήματα για την αναγκαιότητά τους.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου