Πέμπτη, 14 Μαΐου 2009

ATE: Αύξηση 23,1% στα καθαρά κέρδη τριμήνου

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα, οι εργασίες του Ομίλου ATEBANK, σημείωσαν σημαντική αύξηση με βασικό μοχλό την αύξηση των υπολοίπων του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων σε ετήσια βάση κατά 25,4%, έναντι 10,8% του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Σημαντική βελτίωση επήλθε και στην κερδοφορία του Ομίλου κατά 23,1% (Τράπεζα: 112,6%, € 44εκ έναντι € 20,7εκ το 1ο τρίμηνο του 2008) παρά τις αρνητικές επιπτώσεις από την ΕΒΖ με κύρια χαρακτηριστικά, τη σημαντική ανάκαμψη των οργανικών και μη εσόδων, την αύξηση του ενεργητικού, τη μείωση του δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τη διενέργεια αυξημένων προβλέψεων έναντι του αντίστοιχου τρίμηνου.

Η τράπεζα τονίζει το γεγονός ότι σε μια περίοδο μακροοικονομικής επιβράδυνσης, ο Όμιλος ΑΤΕbank το 1ο τρίμηνο 2009 ενίσχυσε την κερδοφορία και τα μεγέθη του βελτιώνοντας συγχρόνως την ανταγωνιστική του θέση, παρά τη λήψη σημαντικών μέτρων θωράκισης που έλαβε. Ως προτεραιότητα του Ομίλου τέθηκαν η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και η διατήρηση ικανοποιητικής και επαρκούς ρευστότητας.

Ο Όμιλος ATEbank το 1ο τρίμηνο του 2009, παρά την επιβεβλημένη λόγω της μακροοικονομικής αβεβαιότητας ενίσχυση των προβλέψεων, αντέστρεψε τις αρνητικές τάσεις του 4ου τριμήνου 2008 και να ενισχύσει την κερδοφορία του σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2008, με τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της ATEbank να ανέρχονται σε €37,3εκ. έναντι €30,3εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008, σημειώνοντας αύξηση 23,1%.

Τα έσοδα τόκων χορηγήσεων ανήλθαν στο τέλος Μαρτίου 2009 σε € 248 εκ. σημειώνοντας αύξηση κατά 13,73% έναντι του 1ου τριμήνου 2008, ως απόρροια της πιστωτικής επέκτασης της Τράπεζας και της αύξησης των τοκοφόρων ενεργητικών της.

Τα καθαρά έσοδα τόκων αυξήθηκαν κατά 8,9% και ανήλθαν σε € 158εκ., έναντι € 144,9εκ. της 31 Μαρτίου 2008, μέσω της ενίσχυσης των τόκων από χορηγήσεις, ομόλογα και διατραπεζικής αγοράς. Παράλληλα, συγκρατήθηκαν τα έξοδα τόκων καταθέσεων σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα με συνέπεια η συνολική αύξηση των εξόδων τόκων να εμφανίζεται σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα.

Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου διαμορφώθηκε στις 31 Μαρτίου 2009 στο επίπεδο του 2,6% έναντι 2,9% της αντίστοιχης περιόδου 2008, ακολουθώντας την τάση της αγοράς.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ανήλθαν στο επίπεδο των € 17,5 εκ. έναντι €15,1 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, εμφανίζοντας αύξηση 15,8%.

Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα (εκτός τόκων και προμηθειών), το 1ο τρίμηνο του 2009, διαμορφώθηκαν σε € 76,4 εκ., σημειώνοντας σημαντική αύξηση, κατά 395,9% καθώς τα χρηματοοικονομικά έσοδα υπερκάλυψαν τις ζημιές από τις δραστηριότητες της Ε.Β.Ζ οι οποίες επηρέασαν σημαντικά αρνητικά τα αποτελέσματα του Ομίλου.

Τα έξοδα διαχείρισης ανήλθαν σε € 144,9 εκ. έναντι € 138,6εκ. το 1ο τρίμηνο του 2008, αυξημένα κατά 4,6%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα έξοδα προσωπικού του 1ου τριμήνου του 2008 ήταν σε χαμηλά επίπεδα καθώς δεν είχαν ενσωματωθεί σε αυτά οι αναδρομικές αυξήσεις των αποδοχών των υπαλλήλων της Τράπεζας για το έτος 2008.

Τα υπόλοιπα του χαρτοφυλακίου δανείων προ προβλέψεων στο τέλος Μαρτίου 2009 είναι αυξημένα κατά 23,1% σε σχέση με το τέλος Μαρτίου 2008, διαμορφούμενα σε € 20,8δισ. Εάν συμπεριληφθούν και οι διαγραφές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Απριλίου 2008 και Μαρτίου 2009, συνολικού ύψους € 371εκ., το χαρτοφυλάκιο δανείων παρουσιάζει αύξηση κατά 25,3%. Το χαρτοφυλάκιο δανείων μετά τις προβλέψεις ανήλθε σε € 19,9 δισ, αυξημένο έναντι της 31 Μαρτίου 2008 κατά 25,4%.

Το χαρτοφυλάκιο δανείων προς τα νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 22,6% με ρυθμούς υψηλότερους της αγοράς (9,2%), φτάνοντας το ύψος των € 8,01 δισ. Τα υπόλοιπα στο χαρτοφυλάκιο των στεγαστικών δανείων διατηρούν με στοιχεία 31 Μαρτίου 2009 πολύ ικανοποιητικό ετήσιο ρυθμό αύξησης 18,5% έναντι 8,7% της αγοράς, διαμορφούμενα σε € 6,3δισ.

Τα καταναλωτικά δάνεια(συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών) αυξήθηκαν κατά 40,49% έναντι 10,9% του τραπεζικού συστήματος, με τα υπόλοιπα να ανέρχονται στα € 1,7 εκ.

Οι εντυπωσιακές επιδόσεις στον τομέα των ΜΜΕ συνεχίστηκαν με ακόμα εντονότερους ρυθμούς καθώς η τράπεζα συμμετέχει δυναμικά στο πρόγραμμα δανειοδότησης του ΤΕΜΠΜΕ (από τον Δεκέμβριο 2008 έως σήμερα, έχουν εγκριθεί από την ΤΕΜΠΕ Α.Ε. 6.960 αιτήσεις για κεφάλαια κίνησης ύψους € 570 εκ.). Τα συνολικά υπόλοιπα προς ΜΜΕ αυξήθηκαν το 1ο τρίμηνο του έτους κατά 64,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2008 και έφτασαν στα € 2,1δισ.

Ως συνέπεια των παραπάνω υψηλών ρυθμών ανάπτυξης το ποσοστό συμμετοχής των δανείων προς ιδιώτες και ΜΜΕ ως ποσοστό επί του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων αυξήθηκε περαιτέρω (σε 48,9% το 1ο τρίμηνο 2009 από 46,5% το 1ο τρίμηνο 2008), επιβεβαιώνοντας έμπρακτα την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου για διεύρυνση των δραστηριοτήτων και των μεριδίων της στο χώρο της λιανικής τραπεζικής.

Ο συνολικός δείκτης των µη εξυπηρετουμένων δανείων, διαμορφώθηκε σε 6,8% έναντι 7,8% τον Μάρτιο 2008. Στο α' τρίμηνο 2009 ο όμιλος συνέχισε την πολιτική αύξησης των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις κατά € 56,8εκ. (έναντι € 15,8εκ την αντίστοιχη περίοδο 2008) , με συνέπεια να διατηρεί τον δείκτη κάλυψης παρά τις διαγραφές συνολικού ύψους € 371 εκ., στο ικανοποιητικό επίπεδο του 60,1%. Αν μάλιστα ληφθούν υπ' όψη και οι εμπράγματες διασφαλίσεις που συνοδεύουν αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η συνολική κάλυψη υπερβαίνει το 100%.

Οι καταθέσεις ανήλθαν σε € 20,6 δισ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,9% σε σχέση με την 31 Μαρτίου 2008, ενώ ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις μετά την εποχική αύξηση που παρουσίασε το τελευταίο τρίμηνο του 2008, μειώθηκε στο επίπεδο του 100,7%, έναντι 103,3% την 31/12/08.

Η ΑΤΕbank με τη συμμετοχή της στη δέσμη μέτρων στήριξης της οικονομίας που θέσπισε η κυβέρνηση παρουσιάζει για το 2009 ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση (εκτίμηση δείκτη Tier II: 13,53%, δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων 11,23%) και επαρκή ρευστότητα.

Η βελτίωση της κερδοφορίας του 1ου τριμήνου 2009 αντανακλάται και στους χρηματοοικονομικούς δείκτες , με την αποδοτικότητα του μέσου Ενεργητικού (ROA) να ανέρχεται στο 0,54%, και την αποδοτικότητα των μέσων Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) στο 17,17%, έναντι 0,51% και 8,82% αντίστοιχα το 1ο τρίμηνο του 2008.
Η ΑΤΕbank, θα συνεχίσει την προσπάθεια για ενίσχυση και περαιτέρω εδραίωση της θέσης της στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, έχοντας ως προτεραιότητες τη διατήρηση της κεφαλαιακής της θέσης και τη διασφάλιση της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού της.
Η ΑΤΕbank με τα θεαματικά οικονομικά αποτελέσματά της στο Α΄ Τρίμηνο και την καταλυτική στήριξή της στην πραγματική οικονομία, εμπεδώνει ακόμη περισσότερο στην ελληνική κοινωνία το αίσθημα εμπιστοσύνης και ασφάλειας και κοιτάζει με αισιοδοξία το μέλλον, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία προς όφελος των μετόχων, των πελατών και των εργαζομένων της.


1 σχόλιο:

  1. Οι Τράπεζες πάντα κερδίζουν, αλλοίμονο από τον απλό κόσμο..

    ΑπάντησηΔιαγραφή