Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2009

Εν αναμονή της ΚΥΑ η δάσωση των χωραφιών

Έτοιμο για να υλοποιηθεί από τον αρμόδιο φορέα είναι το Μέτρο 221 "Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης "Αλέξανδρος Μπαλτατζής", αλλά περιμένει ακόμα την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τους δύο αρμόδιους υπουργούς.


Η δάσωση των γεωργικών γαιών είναι ευκαιρία για κάποιον που θέλει να "αποσύρει" από το παραγωγικό του δυναμικό ορισμένα στρέμματα ή και ολόκληρη την καλλιεργήσιμη έκταση, που διαθέτει, στηρίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος και κερδίζοντας ταυτόχρονα από αυτό: Τόσο με την ενίσχυση, εν είδει αποζημίωσης, από το πρόγραμμα, όσο και με την εκμετάλλευση για ξυλεία.

Η ενίσχυση προβλέπεται για δαπάνες πρώτης εγκατάστασης (70% για ιδιώτες), για δαπάνες συντήρησης (τα δύο πρώτα έτη έως 339,8 ευρώ/στρ. για 100 φυτά/στρ. και 100,184 ευρώ/στρ. για 28 φυτά/στρ.) και για απώλεια εισοδήματος (για 15 χρόνια, έως 70 ευρώ/στρ. ανάλογα με την καλλιέργεια που υπήρχε στο χωράφι).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέξουν ότι δεν δύνανται να θεωρηθούν γεωργικές εκτάσεις για την εφαρμογή του Μέτρου οι εγκαταλελειμμένες εκτάσεις ή οι εκτάσεις που βρίσκονται υπό καθεστώς αγρανάπαυσης για χρονικό διάστημα περισσότερο των τριών ετών, καθώς και οι εκτάσεις, οι οποίες με βάση το Εθνικό Δίκαιο δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για γεωργική χρήση.

Η χρηματοδότηση του μέτρου ανέρχεται σε 105.838.220 ευρώ (75,60%) από την Ε.Ε., σε 34.154.340 ευρώ (24,40%) από τον κρατικό προϋπολογισμό και 35.000.000 ευρώ (20%) από τους ιδιώτες επενδυτές. Οι ανειλημμένες υποχρεώσεις των παλιών δικαιούχων των Καν. 2080/92 και 1257/99, ανέρχονται στο ποσό των 110.000.000 ευρώ.
Δικαιούχοι

1. Δαπάνες πρώτης εγκατάστασης

Δικαιούχος της πρώτης εγκατάστασης μπορεί να κριθεί οποιοδήποτε πρόσωπο, με προτεραιότητα τους γεωργούς και τις ενώσεις τους, που κατέχει νόμιμα και αξιοποιεί επιλέξιμες εκτάσεις στην περιοχή παρέμβασης, εφόσον δασώνει την εν λόγω έκταση με τα είδη που θα καθορίζονται σε εγκεκριμένη μελέτη από τις Δ/νσεις Δασών, και που θα προσιδιάζουν στις τοπικές συνθήκες (εξαιρούνται ρητά τα χριστουγεννιάτικα δέντρα) και παράλληλα αναλαμβάνει τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

α) Να διατηρήσει την φυτεία τουλάχιστον για 15 έτη με εξαίρεση τα είδη ταχείας ανάπτυξης

β) Να τηρεί τις υποχρεωτικές απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 και στα παραρτήματα III και IV του Καν. (ΕΚ) 1782/2003.

γ) Να δέχεται και να διευκολύνει τους ελέγχους που πραγματοποιούν εξουσιοδοτημένα Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα

Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι έστω κι αν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις οι δικαιούχοι της Πρόωρης Συνταξιοδότησης.

Ο υπολογισμός των δαπανών εγκατάστασης γίνεται με βάση το πραγματικό κόστος των αναδασωτικών εργασιών που περιλαμβάνονται σε μελέτη, αρμοδίως εγκεκριμένη χωρίς όμως το ύψος αυτό να μπορεί να υπερβεί τις ισχύουσες σε Εθνικό επίπεδο Αναλυτικές Τιμές Αναδασωτικών Εργασιών (Α.Τ.Α.Ε.).

Στις επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να συμπεριληφθούν:

· Το κόστος σύνταξης μελέτης

· Το κόστος εγκατάστασης το οποίο περιλαμβάνει το κόστος του υλικού φύτευσης και τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη φύτευση.

2. Δαπάνες συντήρησης

Δικαιούχοι των δαπανών συντήρησης μπορούν να κριθούν οι δικαιούχοι της προηγούμενης κατηγορίας, με εξαίρεση τις δημόσιες αρχές και τους Οργανισμούς Ιδιωτικού Δικαίου στους οποίους οι δημόσιες αρχές συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% στο μετοχικό κεφάλαιο, εφόσον υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής και πιστοποιηθεί, ότι τηρούνται στο σύνολό τους οι αναληφθείσες δεσμεύσεις.

Δεν δικαιούνται ενισχύσεων για δαπάνες συντήρησης, έστω κι αν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, οι εκτάσεις που έχουν δασωθεί με είδη ταχείας ανάπτυξης για βραχυπρόθεσμη καλλιέργεια.

3. Ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος

Δικαιούχοι των ενισχύσεων για απώλεια εισοδήματος μπορούν να κριθούν οι δικαιούχοι της προηγούμενης παραγράφου 2. «Δαπάνες Συντήρησης».

Δεν δικαιούνται ενισχύσεων για απώλεια εισοδήματος, έστω κι αν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, οι εκτάσεις που έχουν δασωθεί με είδη ταχείας ανάπτυξης για βραχυπρόθεσμη καλλιέργεια.Περιοχές παρέμβασης

Επιλέξιμες περιοχές θα είναι οι περιοχές οι οποίες είναι κατάλληλες για δάσωση για περιβαλλοντικούς λόγους, όπως είναι η προστασία από διάβρωση, η διατήρηση της βιοποικιλότητας ή η επέκταση των δασικών πόρων που συμβάλλουν στην άμβλυνση των κλιματικών μεταβολών, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Οι περιοχές Παρέμβασης είναι όλη η χώρα με προτεραιότητα στις περιοχές που χαρακτηρίζονται από τα εξής κριτήρια:

· Επικλινείς εκτάσεις με κλίση πάνω από 10%, για την προστασία των εδαφών από την διάβρωση.

· Εκτάσεις που γειτνιάζουν με δασικά οικοσυστήματα, έτσι ώστε η δάσωση σε αυτές τις εκτάσεις να γίνει με είδη που θα είναι στην ίδια ζώνη βλάστησης και θα είναι προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες για την διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής και την αύξηση του ποσοστού της δασοκάλυψης με σκοπό την άμβλυνση των κλιματικών αλλαγών.

· Εκτάσεις που σύμφωνα με το σχέδιο πυροπροστσίας έχουν χαρακτηριστεί σε ζώνη μέτριου ή υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.

Η επιλεξιμότητα των εντασσόμενων εκτάσεων διασφαλίζεται σύμφωνα με την νομοθεσία του Κράτους - Μέλους και αποτελεί ευθύνη του.

Τομείς παρέμβασης:

Το σύνολο των γεωργικών γαιών με προτεραιότητα:

· τις αρόσιμες γαίες

· τις μόνιμες φυτείες που τελούν υπό καθεστώς διαρθρωτικών μεταβολών

Η στήριξη καλύπτει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δράσεις:

· Δαπάνες εγκατάστασης

· Ετήσια πριμοδότηση ανά δασωμένο εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης

· Ετήσια πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη των απωλειών εισοδήματος που απορρέει από τη δάσωση.ΚΩΝΟΦΟΡΑ

Ερυθρελάτη

Ελάτη η λευκή

Ελάτη η υβριδογενής

Ελάτη η κεφαλληνιακή

Πεύκη η λευκόδερμη

Πεύκη η δασική

Πεύκη η μαύρη

Πεύκη η τραχεία

Πεύκη η χαλέπιος

Κουκουναριά

Πεύκη η βαλακανική ή πενταβέλονη

Κυπαρίσσι αειθαλές

Ίταμος

Ψευδοτσούγκα

Λάριξ Ευρωπαική

Κέδρος του Λιβάνου

Κέδρος ο βραχύφυλλος

Άρκευθος

ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ

Λεύκη ( όλοι οι κλώνοι και τα υβρίδια)

Καρυδιά η βασιλική

Καστανιά

Φράξος ο οξύκαρπος, νερόφραξος

Σφένδαμος o ψευδοπλάτανος

Σφένδαμος ο πλατανοειδής -νεροπλάτανος

Σκλήθρο κολλώδες

Αρκουδοπούρναρο

Δάφνη η ευγενής

Πλάτανος ο ανατολικός

Λικιδάμβαρη η ανατολική, Υγράμβαρη

Ιπποκαστανιά

Σημύδα η κρεμοκλαδής

Δρύς η χνοώδης

Δρύς η ευθύφλοιος

Αριά

Δρύς η πλατύφυλλη

Βαλανιδιά

Δρύς η πετραία

Δρύς η ποδισκοφόρος

Δρύς η μακεδονική

Φελλοδρύς

Οξυά η δασική

Οξυά η μοισιακή

Οξυά η ανατολική

Μαστιχόδενδρο

Μελικοκκιά

Κουτσουπιά

Χαρουπιά (Ξυλοκερατιά)

Λεπτοκαρυά

Μουριά η λευκή

Μουριά η μαύρη

Ιτιές (όλα τα είδη)

Κερασιά

Φιλύρα η καρδιοειδής

Φιλύρα η πλατύφυλλη

Φιλύρα η πιληματώδης

Σορβιά η οικιακή

Αλμυρίκι (όλα τα είδη)

Ψευδακακία1 σχόλιο:

  1. Αφορμή για αυτή την ανάρτηση είναι το δημοσίευμα του blog valta trifilias.

    ΑπάντησηΔιαγραφή